Покупко продажбата на имоти е важна инвестиция, изисква време и е свързана с изкарването на доста на документи. Представяме ви документите, които са необходими да притежавате, когато продавате имот, или да изисквате когато купувате имот.
1
Нотариален акт– той е най-важния докумет и ви удостоверява правото на собсвеност върху недвижимия имот. В случай, че нямате можете да изкарате копие от Агенцията по вписванията. Без нотариалния акт вие няма да можете да изкарате каквито и да било справки и документи за имота.
2
Документ за самоличност– лична карта, паспорт.
3
Данъчна оценка на имота– изкарва се от в писмен вид от данъчната служба по местонахождения на имота. Изкарва се от собственика или от съсобствениците на имота.
4
Удостоверение за семейно положение на продавача (продавачите), Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация.
5
Удостоверение за сключен граждански брак, ако продавачът е семеен.
В случай, че имота не е придобит по време на брака, той не е семейна имуществена общност, но ако съпругът (съпругата) е адресно регистриран там, се попълва декларация по смисъла на чл.26 от СК за съгласие за продажбата. Същото се отнася и за имоти, придобити по наследство, дарение и др., които не представляват СИО.
6
Удостоверение за развод, ако продавачът се е развеждал.
7
Делбен протокол (вписан), ако е имало делба на имота.
8
Декларация за отказ от право на ползване-ако за имота има вписано вещно право на ползване, за да се извърши продажбата, ползвателят трябва да се откаже от учреденото му вещно право. Подписва се Декларация за отказ от право на ползване пред Нотариус и се вписва в Службата по вписванията. В случай, че ползвателят е починал се представя смъртен акт.
9
Удостоверение за тежести върху имота– удостоверението се издава се от Службата по вписвания, и е важна справка при които излизат всички действия които са извършвани по имота (покупко-продажби, ипотеки, прехвърляния). Справката се прави за 20 години назад. При подаването на молбата се прилагат всички документи за собственост – от първия нотариален акт до последния, при наследство – и удостоверения за наследници. Ако към имота има земя или идеална част от земя се прилага и скица на имота.
10
Скица на имота Издава се, когато предмет на сделката е дворно място, независимо дали то е застроено или незастроено. Валидна е 6 месеца от датата на издаването й.
11
Декларация за липса или наличие на данъчни задължения към държавата Декларация по чл.226, ал.1 от ДОПК се попълва в два екземпляра от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката преди Нотариуса.
Това са основните докумети, които трябва да притежавате при покупко продажба на имот. В зависимост от случая, нотариуса/банката могат да ви накарат да извадите допълнителни документи за имот.
Контакти
Абонирайте се за нашият имейл бюлетин
Последвайте ни
ConsultingG Real Estate © 2016 – 2023 Всички права запазени. С помощта на ИНИ
Обратно горе
envelopemap-markersmartphonecrosschevron-downquestion-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram